EnglishLithuanianPolishRussianSlovakUkrainian
 1. Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem http://czarneccy.pl. Administratorem danych osobowych jest Izabela Żydowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE DANUTA CZARNECKA LAS STOCKI 40 24-120 KAZIMIERZ DOLNY NIP:7162432503 nr.tel. 693 705 133.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).
 3. Administrator danych osobowych zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.
 4. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 5. Sklep Internetowy używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Klientów danych oraz znacząco utrudnia uzyskanie w sposób nieuprawniony danych Klientów umożliwiających dostęp do jego konta prowadzonego w Sklepie Internetowym.
 6. Administrator zapewnia, że dostęp do danych osobowych Klientów mają tylko odpowiednio upoważnieni pracownicy Administratora realizujący zamówienia oraz świadczący usługi.
 7. Sklep Internetowy może zwierać hiperłącza do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowaną przez te strony politykę ochrony danych osobowych. Administrator zobowiązuje się przy tym dochować niezbędnej staranności, by Klienci mieli świadomość korzystania z innej strony internetowej nienależącej do Administratora po skorzystaniu z hiperłącza.

II. Zakres przetwarzanych danych osobowych, cele i podstawy prawne

1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta Sklepu Internetowego. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adres IP, serwer proxy, nazwa sesji, urządzenia, systemu operacyjnego i przeglądarki Klienta, lokalizacji oraz nazwy dostawców usług internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do generowania informacji zbiorczych i statystycznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), na podstawie których nie można zidentyfikować Klienta, jak również w celach reklamowych i zapewnienia bezpieczeństwa.

2. Przetwarzanie danych Klientów odbywa się w zakresie:

 1. W ramach procesu rejestracji konta w Sklepie Internetowym, składania zamówienia bez zakładania konta, korzystania z formularzy kontaktowych zamieszczonych w Sklepie Internetowym oraz zapisywania się do usługi newsletter, Klient otrzymuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz może wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w sposób i w celach opisanych w odpowiednich klauzulach zgód oraz niniejszym dokumencie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale wymagane do:
 1. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Przeglądanie zawartości Sklepu Internetowego nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia, chyba że dostęp do nich jest warunkowany dokonaniem rejestracji konta on-line. Brak rejestracji konta powoduje ograniczenie możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego.
 3. Administrator nie przetwarza danych osobowych Klientów przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a. biuru rachunkowemu prowadzącemu księgowość Administratora;
b. kancelarii prawnej świadczącej usługi dla Administratora;
c. dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora;

d. operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówienia;

e. operatorom systemu płatności on-line;

f. agencjom marketingowym i innym podmiotom świadczącym usługi dla Administratora niezbędne do utrzymania sklepu internetowego, bieżącego kontaktu z klientami itp.;

g. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

III.  Czas przetwarzanych danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od celu ich przetwarzania:

c. przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, w tym także po jej wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń Klienta wobec Administratora;

2. Administrator przechowuje dane osobowe Klientów po zamknięciu ich kont w Sklepie Internetowym również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Klientów wynikających z zawartych umów, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom.

IV. Uprawnienia Klienta

 1. Administrator zapewnia każdemu Klientowi realizację uprawnień wskazanych poniżej. Klient może realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania poprzez pocztę elektroniczną: sklep@janczar.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Klient ma prawo do:
 1. Administrator rozpatruje zgłoszone żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili jego otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Klienta w ww. terminie, rozpatrzy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio Klienta o zamierzonym przedłużeniu terminu.
 2. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Klienta każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

V. Polityka cookies

 1. Podczas przeglądania Sklepu Internetowego są używane pliki cookies, czyli dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego i świadczeniem przez Administratora usług drogą elektroniczną, które serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń Klientów.
 3. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
 1. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów, w szczególności sieć Google (cookies osoby trzeciej), do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie, które będą wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych, w tym wysyłania powiadomień w przeglądarce (tzw. powiadomienia web push). W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności wyżej wskazanych osób trzecich, celem zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookies tych podmiotów.
 2. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej stosowanej przez Klienta. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (wyłączyć możliwość ich zapisywania) bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania stosowanego przez Klienta (w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Opera).
 1. Brak wyłączenia możliwości zapisywania plików cookies w menu przeglądarki internetowej, oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na ich zapisywanie i przechowywanie w jego urządzeniu końcowym.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Sklepu Internetowego (treści i usługi, w szczególności wymagające zrealizowania zamówienia). Dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.

VI. Zmiana polityki prywatności

 1. Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Klient zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Sklepu Internetowego, a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. W przypadku zastrzeżeń Klienta do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia konta w Sklepie Internetowym. Dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Klienta według zaktualizowanej treści dokumentu.
 3. Polityka prywatności nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Klientowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.